Donaties

In de recente jaren zijn donaties gedaan aan de volgende instellingen/projecten:

 • “Stichting Eredivisie zeilen”                                                                                                               De Stichting Eredivisie Zeilen organiseert door heel Nederland zeilwedstrijden en promoot hiermee het zeilen, met name voor jongeren.
 • “Welkom op het water”
  “Welkom op het water” is een campagne om jongeren kennis te laten maken met de mogelijkheden op het water. Dit ook om de vergrijzing tegen te gaan. Nederland, met zijn vele vaarroutes, recreatie plassen en toegang tot binnen- en buitenwater, is prachtig vanaf het water.
  De campagne is een initiatief van HISWA en ANWB, in navolging van soortgelijke succesvolle campagnes in andere landen. Meer informatie zie website
 • Stichting Varen voor Allemaal (‘SVVA’)
  De SVVA is actief sinds januari 2007 en heeft als doel het bevorderen van waterrecreatie voor mensen met een beperking. De SVVA heeft een aantal motorboten ontwikkeld waardoor het voor mensen met een (lichamelijke) beperking en mensen met een rolstoel ook mogelijk is rond te varen op het water. De boten zijn gemakkelijk te betreden en zijn te besturen door een persoon in een rolstoel. Voor meer informatie over de SVVA wordt verwezen naar de website www.svva.nl.
 • Stichting Recreatietoervaart Nederland (‘SRN’)
  SRN is een samenwerkingsverband van de ANWB, Watersportverbond, HISWA Vereniging, VNG, Unie van Waterschappen, Rijk en provincies. SRN draagt bij aan de uitvoering van de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland (‘BRTN’). Doel van de BRTN is het instandhouden, beheren en verbeteren van de vaarwegen. Voor meer informatie over de SRN wordt verwezen naar de website www.srn.nl.
 • Stichting Nederland Maritiem Land (‘SNML’)
  De SNML is opgericht in 1998, ondersteund door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De SNML netwerkt voor de gehele maritieme cluster: zeescheepvaart, scheepsbouw, maritieme toeleveringsindustrie, offshore, binnenvaart, natte waterbouw, havens, maritieme dienstverlening, visserij, Koninklijke Marine en watersportindustrie. Samen met de aangesloten brancheorganisaties richt de Stichting zich op verbetering van het maritieme beleid in Nederland en op de verbetering van het imago van de cluster. Aandachtspunten van de Stichting zijn communicatie, export, innovatie en maritieme arbeidsmarkt en onderwijs. Voor meer informatie over de SNML wordt verwezen naar de website http://www.dutch-maritime-network.nl.
 • Opzet en ondersteuning regioproject
  Dankzij aanloopsubsidies van het Ministerie van economische zaken en het Ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit kon medio 1996 door Hiswa worden gestart met het regioproject. Het doel van dit project was om een regionaal platform te creëren om de communicatie tussen bedrijfsleven, overheid (i.e. gemeenten, Hoogheemraden, Rijkswaterstaat) en consument drastisch te verbeteren. Dit zag op onderwerpen zoals ruimtelijke ordening, baggerproblematiek, infrastructuur, snelvaren etc. Dit project werd uitgevoerd door Hiswa in samenwerking met KNWV, Recron en ANWB.
 • Onderzoek samenwerkingsverband KNWV, HISWA en Recron
  In 2001 heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden van het samenbrengen van alle brancheverenigingen. Dit is helaas niet gelukt. Wel is de samenwerking tussen HISWA en Recron naar aanleiding van dit onderzoek toegenomen.
 • Geschillencommissie Waterrecreatie
  De Geschillencommissie Waterrecreatie behandelt geschillen tussen consumenten en ondernemers die lid zijn van HISWA of geregistreerd zijn bij de geschillencommissie. De Geschillencommissie Waterrecreatie is één van de commissies die deel uitmaakt van de Geschillencommissies Consumentenzaken (‘SGC’). De SGC biedt de mogelijkheid om geschillen tussen consument en ondernemer op een eenvoudige, snelle en goedkope manier op te lossen. Voor meer informatie over de Geschillencommissie Waterrecreatie wordt verwezen naar http://www.sgc.nl.
 • Europese Richtlijn Pleziervaartuigen (‘ERP’)/CE normering schepen
  De ERP is opgesteld in samenspraak met vertegenwoordigers van de overheden van de Europese lidstaten, deskundigen uit de industrie, consumentenvertegenwoordigers en classificatie-instellingen. Het hoofddoel van de richtlijn was het wegnemen van handelsbelemmeringen, door het regelen van diverse veiligheidsonderwerpen. In de ERP worden eisen gesteld aan pleziervaartuigen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
 • Haalbaarheidsonderzoek ‘Notified Body’ EEG CE keur
  Dit project had tot doel te onderzoeken of bij invoering van een Europese richtlijn een “laagdrempelig” keuringsbureau (Notified Body) voor CE keuringen in Nederland haalbaar zou zijn, om te voorkomen dat gewerkt moet worden met logge en dure, vooral buitenlandse keuringsinstanties. ECB Nederland is onder andere hieruit voort gekomen.