Fondsen

Fondsenwerving

De Stichting heeft bij de oprichting in 1985 het liquidatie vermogen van de toenmalige Hiswa vereniging verkregen. Daarnaast zijn geen losse schenkingen ontvangen.

De Stichting staat open voor alle donateurs die de doelstellingen van de Stichting een goed hart toedragen. De wijze waarop de Stichting in de afgelopen jaren heeft geopereerd heeft veel belangstelling en sympathie opgeleverd.

Fondsenbeheer/besteding/uitkering

Het bestuur van de Stichting heeft zich vanaf het begin op het standpunt gesteld dat het vermogen zorgvuldig dient te worden beheerd. Gezien het feit, dat donaties worden gedaan uit de opbrengst van het vermogen is, lessen geleerd uit de afgelopen crisis, besloten, althans indien mogelijk, het vermogen niet te laten zakken onder de € 500.000. Indien het vermogen onder deze grens zakt, dient voor de jaren daarna een beleid te worden gevoerd om deze grens weer te bereiken. Donaties worden dan alleen verstrekt als dit naar de mening van het Bestuur ook absoluut noodzakelijk is.

De uitkeringen die door de Stichting worden gedaan, kunnen de vorm hebben van een eenmalige gift, dan wel van een langjarige uitkering. Het bestuur wenst zich niet op voorhand vast te leggen op een vaste vorm van aanwending.
Het Bestuur kan aan instellingen, die binnen de doelstelling vallen, leningen verschaffen om door deze moeilijke economische periode heen te komen. Tegenover het verstrekken van leningen zullen te allen tijde adequate zekerheden worden gevraagd.

Het bestuur meent gezien de doelstellingen van de Stichting dat de huidige werkzaamheden, die tot op heden op een pro-deo basis werden uitgevoerd, ook op diezelfde wijze kunnen worden gecontinueerd. De huidige beheerskosten van de Stichting kunnen vooralsnog worden gefinancierd uit de lopende renteopbrengsten.

Financiële verantwoording

Balans per 31 december 2018

31-12-2018 31-12-2017
Activa
Vaste activa 154.035 174.896
Vlottende activa  12.649 142.836
Totaal 166.684 317.732
31-12-2018 31-12-2017
Passiva
Eigen vermogen 164.264 315.312
Schulden op korte termijn 2.420 2.420
Totaal 166.684 317.732

Staat van baten en lasten over 2018

2018 2017
Opbrengst beleggingen 33.948 31.480
Projectkosten ondersteuning waterrecreatie (62.688) (65.000)
Overige kosten (96.301) (7.193)
Resultaat deelneming (26.007) (59.569)
Resultaat boekjaar (151.048) (100.282)

Toelichting

De vaste activa bestaan met name uit financiële vaste activa. Deze financiële vaste activa betreffen een lening aan HMM Exhibitions BV, organisator van de “HISWA te water”tentoonstelling, een meerderheidsbelang in HMM Exhibitions BV en beleggingen in effecten. De stichting heeft in december 2018 alle resterende aandelen in HMM Exhibitions BV verworven. De hiervoor betaalde goodwill is verantwoord onder “Overige kosten”.

De vlottende activa bestaan met name uit liquide middelen.

Projectkosten ondersteuning waterrecreatie.

Het Bestuur van de stichting heeft op 12 november 2015 een aanvraag van de Hiswa om het project “Ondersteuning watersport- en recreatiebranche in Nederland” te ondersteunen gehonoreerd. Gelet op het feit, dat uit onderzoek blijkt, dat er naast vergrijzing ook veranderd consumentengedrag plaatsvindt in de watersportbranche van bezit naar gebruik heeft de HISWA tezamen met de ondernemers in de sector besloten om de watersport gedurende een periode van 3 jaren in de spotlights te zetten middels een campagne met als thema “Welkom op het Water”. De ondernemers en de HISWA financieren deze campagne zelf met uitzondering van de kosten van een terzake kundige manager, daar hiervoor bij de HISWA de noodzakelijke middelen ontbreken. De stichting heeft voor 2018 nog een eenmalige bijdrage aan dit project gedaan van € 50.000.

Tevens heeft de Stichting een bijdrage gedaan aan de Eredivisie Zeilen.